KAPICI YÖNETMELİĞİ...
1) Bu yönetmelik KOCAELİ ili, KARTEPE ilçesi, BAHÇELİEVLER mahallesi, KEMALPAŞA Caddesi, BARIŞKENT Sitesi’nde bulunan, A,B,C VE D BLOK kapıcılık hizmetlerinde uygulanır.
2) Ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde oturan kat malikleri, kiracılar veya başka bir sıfatla oturma hakkına sahip olanlarla Yönetim ve Denetim Kurulu kapıcının bu yönetmeliğe uyup uymadığını her zaman kontrol edebilirler.
I- KAPICININ GÖREV ve SORUMLULUKLARI
A- APARTMANIN TEMİZLİĞİ ve BAKIMI
Merdiven ve korkulukların tamamı, koridor ve sahanlıklar, bina giriş kapısı haftada 2 kez süpürülür ve 1 kez silinir. Bu alanların sürekli temiz tutulması sağlanır.
Bahçe ve çevresi haftada en az 1 kere süpürülür. Bu alanların sürekli temiz tutulması sağlanır.
Sığınak ve bodrum kat her 15 günde bir temizlenir.
Yağmurlu havalarda oluşan su birikintileri usulüne uygun şekilde akıtılır.
Karlı havalarda bahçe yolları temizlenir, bina girişi ve yürüyüş yolları kardan arındırılır.
afetlerden dolayı oluşan birikinti, pislik ve yıkıntılar binanın neresinde olursa olsun temizlenir.
Bina girişinde yer alan paspaslar her gün toz kaldırılmadan temizlenir.
Bağımsız bölümlerin çöpleri her gün saat 09:00 ve 21:00’de toplanır. (Kışın Saat 08:30 ve 20:30) Kapıcı önemli gördüğü ve kendi gücünü aşan işlerde yönetimi derhal haberdar eder.
Bina içindeki duvarların temizliğinin sağlanması ve temizliği mümkün olmayan yerlerin boyanması.
B- GENEL HÜKÜMLER ve GÜNLÜK ÇALIŞMA
Günlük çalışma süresi 8 saattir. Kapıcı bu süre dışında serbesttir.
Kapıcı her gün saat 09:00 ve 21:00’de çöp servisi yapmak amacı ile bağımsız bölümleri dolaşır. (Kışın yarım saat geri alınır)
Bağımsız bölüm sakinleri kapıcıyı özel işlerinde kullanamazlar, alış veriş amacı ile uzak yerlere gönderemezler.
Kapıcı kimlik bildirimi yapmamış sakinleri tespit eder, ortak alanlarda ve boş olan diğer alanlarda saklanan, sığınan olup olmadığını kontrol eder, adı geçen yerlerde sahipsiz eşya ve madde bulunup bulunmadığını kontrol eder. İlgili konularda derhal yönetimi haberdar eder.
Burada belirtilenlerin dışında, İş Kanunu’nda belirtilen toplam çalışma süresi haftalık 45 saati aşmamak üzere Yönetici tarafından verilen, bina bakımıyla ilgili işlerin yapılmasından sorumludur.
II- KAPICININ ŞAHSI VE AİLESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR ve SORUMLULUKLARI
Kapıcı her zaman temiz bir kıyafetle dolaşır, her gün sakal tıraşı olur, saç ve tırnak uzatmaz, beden temizliğine dikkat eder.
Eşinin ve çocuklarının da temizlik yönünden iyi olmalarını sağlar.
Kapıcı dairesinde kendi eş ve çocukları haricinde kimseyi ikamet ettirmez.
Ana gayrimenkul içerisinde kesinlikle içki içmez, sarhoş olamaz.
Ana gayrimenkulde oturanları rahatsız edici hiçbir davranışta bulunmaz.
Kapıcı eş ve çocuklarının ayrıca misafirlerinin vermiş olduğu zararlardan sorumludur.
Kapıcı şikayetlerini yöneticiye iletir, kesinlikle dedikodu yapmaz.
Kapıcı işi haricinde herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz. Bu tür faaliyetler “İş Kanunu”nun ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.
III- KAPICIYA SAĞLANACAK FAYDALAR
Kendisine ve ailesine ikametlerini sağlayacak bir kapıcı dairesi tahsis edilir.
İş akdinin feshi veya sone ermesi halinde bu daireyi 15 gün içerisinde boşaltır.
Kat Malikleri Kurulu'nu tespit ettiği aylık ücret ödenir. Ücret tespit edilmez ise Asgari Ücret uygulanır.
Ödeme çalıştığı ayı takip eden ayın 10'ncu günü sonuna kadar gider makbuzu karşılığında yapılır.
Kapıcı Pazar günleri izinli sayılır.
Yıllık ücretli izin İş Kanunu hükümlerine göre verilir. Ücretli izin sırasında başka işte çalışamaz.
Kapıcı SSK hükümlerine göre sigorta ettirilir.
Kapıcıya ölüm, tabi afet gibi olağan üstü hallerde yönetici tarafından 10 güne kadar izin verilebilir.
Elektrik, Su ve Doğalgaz gibi harcamalar kapıcıya aittir.
IV- KAPICININ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLİŞKİLERİ
Bağımsız bölümlerde oturanlara, Ana gayrimenkulegirip çıkanlara ve ilişkide bulunduğu her kese karşı daima nazik ve terbiyeli davranır. Kesinlikle münakaşa veya kavga etmez.
Aile fertlerinin de aynı hususlara uymasını sağlar.
Ana gayrimenkulde oturanlar hakkında dedikodu yapmaz, hangi amaçla olursa olsun üçüncü şahıslara bilgi vermez.
V- KAPICININ BAŞKALARINA VERDİĞİ ZARARLAR:
Kapıcı yaptığı her işi başkasının hak ve hukukuna tecavüz etmeden, kimsenin malına, canına zarar vermeden yapar.
Ana gayrimenkule veya bağımsız bölümlere ait her hangi bir işin yapılması sırasında vereceği maddi ve manevi zararlardan kapıcı şahsen sorumludur. Bu konuda yöneticinin veya bağımsız bölümlerde oturanların sorumluluğu yoktur.
VI- YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI
Bu yönetmelik kapıcı ile yapılan sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
Kapıcı, kanunların kendisine yükleyeceği görevleri de yerine getirmek zorundadır.
Taraflar bu yönetmelik hükümlerine uymaya mecburdur.
Bu yönetmelikte bulunmayan hususlar hakkında 5711 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 506 sayılı SSK hükümleri geçerlidir.
Gerektiğinde; bu yönetmelikte ve Kapıcı Sözleşmesinde değişiklikler yapılabilir.
VII- YÖNETMELİĞİN İHLALİ
Kapıcının, bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları hem yönetmelik, hem de Kapıcı Sözleşmesinin İhlali olarak kabul edilir.
Kapıcı tarafından yönetmeliğin bir takvim yılı içerisinde iki kere ihlali ve bu hususun yönetici tarafından kendisine yazılı olarak tebliği halinde, kapıcının işine son verip vermemekte serbesttir.
Kapıcının herhangi bir suçtan dolayı mahkum olması veya yüz kızartıcı bir fiilden ötürü hakkında resmi takibat yapılması halinde, yönetici tarafından işine son verilir. Bu konuda Kat malikleri Kurulunun ayrıca bir kararına gerek yoktur.
VIII- KAPICININ İŞTEN AYRILMASI
Kapıcının işten ayrılması; bu yönetmelik hükümlerine göre veya kendi arzusu ile olur. Kapıcının işten ayrılması veya işine son verilmesi halinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
İşine son verilen veya işini kendisi bırakan kapıcı, kendisine teslim edilen her şeyi yöneticiye aynen iade etmeye mecburdur. Aksi halde, bedellerini ödemek zorundadır.

Ö.Faruk KURT
Barışkent Sitesi Yöneticisi

SATILIK
&
KİRALIK
DAİRELER
YÖNETİM
Yönetimin amacı Barışkent Sitesi Kat Malikleri ile birlikte, sitemize fayda sağlayacak en doğru kararları tespit edip uygulamaya geçirmektir.

DENETİM
Barışkent Sitesi Aylık Denetim raporları aylık olarak yayımlanmaktadır.DUYURU
Sn. Barışkent Sitesi Kat Malikleri,

En son 5 duyuru için detaylı bilgiye tıklayınız.

COPYRİGHT ©2012-2014 BARIŞKENT SİTESİ
Web Design and Programming | www.anilkurt.com | anil@anilkurt.com
Adres : Bahçelievler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi No: 12 Barışkent Sitesi Uzunçiftlik-Kartepe/KOCAELİ Email : bariskent@bariskentsitesi.com